§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczona klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować bibelociarnia.eu o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefonicznie.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. bibelociarnia.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które bibelociarnia.eu nie ma wpływu.

2. Serwis bibelociarnia.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Bibelociarnia.eu oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu bibelociarnia.eu.

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru. Wyjątki: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb. Poprzez specjalne zamówienie rozumie się zamówienie towarów, które nie są przedstawione w ogólnie dostępnej ofercie sklepu internetowego.

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do bibelociarnia.eu na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

3. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2 Procedura rozpatrywania reklamacji:

Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: Pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn lub elektronicznie na adres adres sklep@bibelociarnia.eu

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko

adres

numer telefonu

adres e-mail

opis wady produktu

informację kiedy wada została zauważona

reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Jeżeli w ramach rękojmi bibelociarnia.eu dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

3. Bibelociarnia.eu odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.

§ 9 Odstąpienie

1. Bibelociarnia.eu ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od bibelociarnia.eu, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

LINK - wzór odstapienia od umowy

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Nowa forma wyjątku kiedy konsument nie ma prawa odstąpić od umowy określa sytuacje towarów dostosowywanych do potrzeb klienta lub produkowanych na jego zamówienie.

Indywidualne zamówienie

Konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy określi indywidualne cechy towaru, a przedsiębiorca zgodnie z konsumenta wytycznymi dostarczy taki towar. Przykładami takich zamówień indywidualnych mogą być:

  • indywidualne zamówienia, gdzie klient ustala ze sprzedawcą wytyczne indywidualnej modyfikacji produktu.