Regulamin zakupów w sklepie internetowym Bibelociarnia

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bibelociarnia.eu prowadzony jest przez firmę BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof, 43-400 Cieszyn, Pl. Teatralny 19/9, www.bibelociarnia.eu, adres poczty elektrofonicznej: sklep@bibelociarnia.eu, tel. 338523375, 609 823 375, NIP: 548-211-55-42

2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof a klientami podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie bibelociarnia.eu. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między bibelociarnia.eu i klientem w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub zostały wyraźnie określone w regulaminie. Ustne zobowiązania pracowników bibelociarnia.eu wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez własciciela bibelociarnia.eu.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez bibelociarnia.eu produkty są ofertą sprzedaży. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez bibelociarnia.eu internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego regulaminu. Wiążącą ceną jest cena wyświetlona w chwili składania zamówienia przez klienta. Podana wartość końcowa uwzględnia podatek VAT i koszty dostawy.

3. Wraz z dokonywanymi zmianami strony internetowej bibelociarnia.eu wszystkie uprzednio podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

4. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

5. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez bibelociarnia.eu przesłane klientowi pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3.

6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności. O zmianie statusu zlecenia na "opłacone" klient zostanie automatycznie poinformowany e-mailem.

§ 3 Płatność

1. Płatności za towary można dokonywać na podany numer konta, a także za pomocą płatności elektronicznych dotpay.com lub tpay.com.

2. Warunkiem wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie dokonanej wpłaty na rachunek podany w emailu potwierdzającym dostępność towaru.

3. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz link umożliwiający monitorowanie statusu swojego zamówienia.

§ 4 Dostawa

1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, bibelociarnia.eu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowymi kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

3. Zamówienia ze sklepu bibelociarnia.eu klient może odebrać osobiście w siedzibie BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof, pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczona klientowi przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować bibelociarnia.eu o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefonicznie.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. bibelociarnia.eu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które bibelociarnia.eu nie ma wpływu.

2. Serwis bibelociarnia.eu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Bibelociarnia.eu oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu bibelociarnia.eu.

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od ustaleń umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru w formie pisemnej (np. list, faks, e-mail) lub poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem dotrzymania terminu, w którym można odstąpić od warunków umowy, jest terminowe odesłanie wniosku odstąpienia od warunków umowy lub zakupionego towaru. Wyjątki: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb. Poprzez specjalne zamówienie rozumie się zamówienie towarów, które nie są przedstawione w ogólnie dostępnej ofercie sklepu internetowego.

2. Wniosek odstąpienia od warunków umowy należy skierować do bibelociarnia.eu na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

3. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2 Procedura rozpatrywania reklamacji:

Zgłoszenie reklamacji można dokonać w formie pisemnej na adres: Pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn lub elektronicznie na adres adres sklep@bibelociarnia.eu

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

imię i nazwisko

adres

numer telefonu

adres e-mail

opis wady produktu

informację kiedy wada została zauważona

reklamowany produkt - w przypadku wad widocznych przed zamontowaniem

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od jej złożenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu dostarczy Klientowi produkt wolny od wad (w terminie odpowiadającym terminowi realizacji reklamowanego produktu).

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu poinformuje Klienta o tej decyzji w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji bibelociarnia.eu na życzenie oraz na koszt Klienta odeśle reklamowany produkt na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Jeżeli w ramach rękojmi bibelociarnia.eu dostarczy towar pozbawiony wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru.

3. Bibelociarnia.eu odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5563 kodeksu cywilnego.

§ 9 Odstąpienie

1. Bibelociarnia.eu ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od bibelociarnia.eu, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny.

2. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

LINK - wzór odstapienia od umowy

§ 10 Ochrona danych

1. Przekazane nam przez klienta dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Przekazane przez klienta dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, na przykład dostawa zamówienia pod wskazany adres, chyba że klient wyrazi zgodę na szersze wykorzystanie danych.

3. W trakcie składania zamówienia klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wypływu na możliwość złożenia zamówienia.

4. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, a także ma prawo wglądu do swoich danych i dokonywania ich modyfikacji. Celem wykonania niniejszych uprawnień klient zgłasza swoje żądanie pisemnie w formie e-maila na adres sklep@bibelociarnia.eu, lub listownie na adres BIBELOCIARNIA Wenglorz Krzysztof Pl. Teatralny 19/9, 43-400 Cieszyn.